Beheer
Het beheer van weidevogelgebieden is in handen van agrarische natuurverenigingen boeren en natuurbeschermings-
organisaties. Zij doen dat door gebiedsgericht samen te werken en contracten af te sluiten met de overheid om het beheer van gras- en bouwland af te stemmen op het voorkomen van weidevogels.
Beleid
De rijksoverheid en provincies zijn belast met ontwikkelen en uitvoeren van weidevogelbeleid.
Bescherming
Duizenden vrijwilligers gaan elk voorjaar weer het land in om in goed overleg met boeren nesten van weidevogels te beschermen tegen sneuvelen door landbouwactiviteiten. Nestbescherming is de band met het platteland weer aanhalen, gezond buiten bezig zijn en weidevogels van dichtbij meemaken.
Onderzoek
Voor het ontwikkelen van beleid en beheer van weidevogels is kennis van zaken nodig. Die kennis wordt deels opgedaan in de praktijk maar vooral ook verkregen door onderzoek.